Otevřít menu

Na úvodní stranu Obecní knihovna Lopeník

TOPlist
Návštěv :
Celkem : 1032
Týden : 0
Dnes : 0

Knihovna Lopeník je umístěna v budově OÚ Lopeník, Lopeník 211, 687 67 Březová.

Půjčovní doba, dle úředních hodin na OÚ: 

                      Pondělí:  8.00 -15.00        hodin

                

                      Středa:  8.00 - 15.00       hodin

            

                      Pátek:   8.00 - 11.30       hodin

Zde naleznete nový KATALOG knihovny

 

KNIHOVNÍ ŘÁD - VÝTAH

Knihovna je knihovnou základní ve smyslu § 3 a §12 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) vymezené v §2, 4 a 14 knihovního zákona.


Knihovna zpracovává osobní údaje na základě smlouvy o poskytování služeb, kterou s uživatelem uzavřela přijetím jeho přihlášky do knihovny, a v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679, známém jako GDPR.


Čtenářem se stává ten, kdo řádně vyplní přihlášku a svým podpisem potvrdí, že je seznámen s knihovním řádem a zavazuje se jej dodržovat.
Na základě vyplněné přihlášky obdrží čtenář čtenářský průkaz.
Ten opravňuje čtenáře k absenčnímu i prezenčnímu půjčování knihovního fondu a k libovolnému počtu návštěv knihovny.
Ztrátu a poškození průkazu je čtenář povinen okamžitě hlásit. Za případné zneužití ručí čtenář, na jehož jméno byl průkaz vystaven.
Uživatel, který se nechce stát trvalým čtenářem knihovny, si může požadovaný dokument půjčit formou jednorázové výpůjčky. I tento čtenář je registrován po předložení průkazu totožnosti a vztahují se na něj stejné povinnosti jako na ostatní.
Knihovna je dostupná čtenářům ve stanovenou dobu a uživatelé mají přístup do všech čtenářských prostorů, kde mají právo užívat volně přístupné knižní fondy, dokumenty z příruční knihovny, vyložené časopisy a noviny.
Čtenář je povinen chránit knihy, periodika a další dokumenty před poškozením a ztrátou a vracet je ve výpůjční lhůtě.
Výpůjční lhůta pro půjčování dokumentů mimo knihovnu je zpravidla jeden měsíc.
Výpůjční lhůta může být 2x prodloužena, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím.
Pokud tak neučiní bude upomínán a vztahují se na něj poplatky z prodlení, pokud jsou stanoveny.

Při poškození nebo ztrátě knihy je knihovna oprávněna požadovat náhradu, jejíž výši stanovuje knihovna.
Do vyřešení a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli všechny služby.

 

Výpůjční a internetový řád vám předloží na požádání paní knihovnice.